ref prom

LINK DO SYTRONY GŁÓWNEJ 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŚNIEŻNE WSPOMNIENIA”

§ 1Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Śnieżne wspomnienia”, zwanym dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest biuro podróży BHU Promotion z siedzibą we Wrocławiu 50-010 przy ul. Podwale 62

3. Konkurs trwa od 20 grudnia 2010 r. do 21 marca 2011.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które do 30/08/2011 nie ukończą 18 roku życia.

2. Uczestnicy wraz z pracami winni nadesłać dane o sobie (imię, nazwisko, data urodzenia), które muszą być aktualne i prawdziwe, pod karą wykluczenia z gry i ewentualną utratą nagrody w przypadku wygranej.

 

§ 3 Komisja Konkursowa

1. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 

§ 4 Zasady Konkursu

1. Prace konkursowe (maksymalnie 3 zdjęcia) powinny być nadsyłane w formie elektronicznej wraz z danymi osobowymi na adres mailowy biura: info@promotion.com.pl . Kopie zdjeć należy umieścić na stronie facebook link http://www.facebook.com/pages/wakacje-we-francjipl/149176145117961 . Zgłoszenie z pominięciem któregoś z etapów zgłoszenia bedą uważanie za nieważne.

2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje trzyosobowa Komisja Konkursowa.

3. Przy wyborze zwycięzców Komisja będzie się kierować oryginalnością i pomysłowością nadesłanych prac.

4. Komisja w rozstrzygnięciu Konkursu wskaże 3 wygrane osoby w kolejności: I, II i III miejsce.

5. Komisja rozstrzygnie Konkurs w dniu 21 marca 2011 r. podając rozstrzygnięcie Konkursu oraz dane zwycięzców Konkursu w formie ogłoszenia na stronie internetowej http://www.promotion.com.pl.

 

§ 5 Nagrody

1. W Konkursie przewidziane zostały 3 nagrody:

  • I miejsce: wyjazd na obóz młodzieżowy do Cannes dla 1 osoby o wartości 1749 zł w terminie 21.06 – 30.06.2011 – opis Obóz w Cannes- La Bocca
  • II miejsce: plecak firmowy WAKACJE WE FRANCJI o wartości 100 zł
  • III miejsce: koszulka firmowa WAKACJE WE  FRANCJI  o   wartości 50 zł

2. Nagród nie można wymieniać na równowartość w gotówce.

3. Uczestnicy nie mają możliwości zamiany Nagród i odstąpienia praw osobą trzecim.

4. Główna nagroda zostanie przekazana jej prawnemu opiekunowi, który musi wyrazić  zgodę na wyjazd.  Uczestnik musi posiadać aktualny  paszport i kartę zdrowia.

5.  Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu warunków Regulaminu i wyrażenie zgody na publiczne ujawnienie w dowolnej formie jego imienia i nazwiska  przypadku wygrania przez niego Konkursu. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych uczestników.

2. Organizator nabywa nieodpłatnie prawa autorskie do pracy konkursowej Uczestnika Konkursu z dniem jej otrzymania

3. Uczestnik przesyłając pracę konkursową wyraża zgodę na tworzenia przez Organizatora jej opracowańi ich rozpowszechnianie.

4. Uczestnicy zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych prac konkursowych.

5. Zwycięzca Konkursu będzie ponadto zobowiązani do opracowania zgodnie z wytycznymi Organizatora reportażu z wygranego wyjazdu oraz do udostępnienia 3 zdjęć z tego wyjazdu, a wykorzystanie vouchera przez zwycięzcę Konkursu będzie oznaczało jego zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw do tego reportażu i zdjęć.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą jego przeprowadzenia, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

a. ustalenia czynności konkursowych

b. wyłonienia zwycięzców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

8. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo kwestionowania rozstrzygnięcia Konkursu ani innych decyzji Organizatora.

 

WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE ŻYCZYMY UDANYCH ZDJĘĆ.

 

 

ZOBACZ NADESŁANE PRACE NA KONKURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NASZYM KONKURESM, IŻ ZE WZGLĘDU NA BRAK PRAWIDŁOWYCH ZGŁOSZEŃ KONKURS ZOSTAŁ ANULOWANY.